ligth bright medium dark black
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων:


α) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εφ' όσον η διαμονή διαρκεί έλαττον του εξαμήνου, οριζόμενον εις 0,5 % επί του καταβαλλομένου μισθώματος κλίνης, ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως εις ωργανωμένην κατασκήνωσιν CAMPING.
Το τέλος βαρύνει τον μισθωτήν εισπράττεται δε υποχρεωτικώς υπό του εκμισθωτού, αποδιδόμενον ευθύνη αυτού εις τον δικαιούχων δήμον ή κοινότητα. Γιά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, όπως ξενοδοχεία, ΜΟΤΕLS, BUNGALOWS, ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα, το κατά την παράγραφο 1 τέλος εισπράτεται απ` αυτές και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του φόρου προστίθεμένης αξίαςεφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται στον φόρο αυτόν.  [Παρ.6 αρθρου 6 1080/1980 όπως κωδικωποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 6 νόμου 2130/1993]

[Αρθρο 6 νόμου 1080/1980 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του νόμο 3491/2006. 4. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία, κάθε ημερολογιακό  τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Οι ανωτέρω  επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέλους, να υποβάλλουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υποχρέου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, το είδος και η τάξη της επιχείρησης, η διεύθυνσή της, το τρίμηνο που αφορά η δήλωση, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που υπόκειται στο τέλος και το οφειλόμενο τέλος. Μαζί με την ανωτέρω δήλωση και προς έλεγχο της ακρίβειάς της οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίζουν στον οικείο Ο.Τ.Α. αντίγραφο των σχετικών καταχωρίσεων στο βιβλίο πελατών, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ` αριθμ. 8/1999 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1957 Β`), καθώς και αντίγραφο της ισχύουσας δήλωσης τιμών. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να  αποδίδει στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα το εισπραττόμενο ποσό εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου από την είσπραξη μήνα.]

[Αρθρο 17 νόμου 3491/2006 . Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο.]

Προσοχή σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3756/2009 
1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.

Σχετικές διατάξεις:
-'Αρθρο 6 νόμου 339/1976
-'Αρθρο 6 νόμου 1080/1980
-'Αρθρο 27 νόμου 2130/1993
-'Αρθρο 17 νόμου 3491/2006
-'Αρθρο 23 νόμου 3756/2009

(πηγή: taxheaven 20-01-2014)


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 20-02-2009

Στη Βουλή οι ρυθμίσεις για το τέλος παρεπιδημούντων και το ΕΤΑΚ ξενοδοχείων

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι διατάξεις για τη στήριξη του τουριστικού τομέα της χώρας, που περιλαμβάνουν το θέμα του ΕΤΑΚ για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εν μέσω έντονων και συνεχιζόμενων αντιδράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με τις ρυθμίσεις που περιέχονται στο σχέδιο νόμου Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις (Ν.3756/2009 /ΦΕΚ Α’ 53/31-3-2009 – άρθρο 23) προβλέπονται τα εξής:

·                     Μειώνεται από 2% σε 0,5% το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων του ν. 339/1976.

·                     Μειώνεται για τα έτη 2009 και 2010 ο συντελεστής του ΕΤΑΚ για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στο 0,33 τοις χιλίοις από 1 τοις χιλίοις (επί της αξίας του κτίσματος) και 6 τοις χιλίοις (επί της αξίας του οικοπέδου). Επίσης, για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.

·                     Δεν θα επιβαρύνονται για το 2009 με την εισφορά του ν. 128/1975 (που ανέρχεται σε 0,6%) τα υπόλοιπα δανείων και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις από τις τράπεζες προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.

Παράλληλα, με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ, ύψους 1,711 δισ. ευρώ που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έως και το 2008, μπορούν να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων σε 8 ετήσιες ισόποσες δόσεις.

πηγή : news.in.gr

σχετικά άρθρα:

Ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53/31-3-2009) – άρθρο 23 : Μείωση τέλους παρεπιδημούντων


ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ


Έγγραφο της ΣΕΕΔΔΕ (Αρ.Πρωτ. 758/19-01-2007) προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο


Νόμος 3491/2006 ΦΕΚ 207Α/2.10.2006 - Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων, Άρθρο 17, παράγραφος 4 - Οικονομικά Ζητήματα Ο.Τ.Α. (Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων)


  Αρχή Μέλη Επιστροφή  
Share |

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz