Δημοσιεύτηκε κοινή απόφαση Α.1170/2023 (ΦΕΚ 6251 Β’/31.10.2023) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).”

Σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, επεκτείνεται η υποχρέωση σήμανσης με QR code από 1.1.2024 και εφεξής όλων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται είτε μέσω ERP είτε μέσω της εφαρμογής timologio καθώς και όλων των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων κ.λπ.

Κατόπιν αυτού, όσοι διαθέτουν πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους παρόχους τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, οι επιχειρηματίες του κλάδου έως την 31/12/2023 θα πρέπει να προβούμε στη διαδικασία κατάταξης των καταλυμάτων μας σε κατηγορίες κλειδιών και σε γνωστοποίηση μέσω της πλατφόρμας www.notifybusiness.gov.gr .

Σε περίπτωση που δεν προβούμε σε τακτοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού θα προβούν σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας μας.

Η έκδοση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΔΔ) ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ γίνεται από τον ΕΟΤ, μετά από εισήγηση κάποιου διαπιστευμένου φορέα ή ιδιώτη μηχανικού. Η εισήγηση πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη τεχνική έκθεση στην οποία θα γίνεται αναλυτική καταγραφή των παροχών που προσφέρει το κάθε κατάλυμα με σκοπό τον υπολογισμό των συνολικών μορίων και κατ’ επέκταση της κατηγορίας κλειδιών της επιχείρησης. Υπάρχουν 5 κατηγορίες κλειδιών με την κατηγορία 1 να είναι η χαμηλότερη και την 5 η υψηλότερη, αντίστοιχα με τις κατηγορίες αστέρων των ξενοδοχείων.

Όσοι επιχειρηματίες δεν επιθυμείτε την κατάταξη των καταλυμάτων σας σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει αυτά να πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές προδιαγραφές του ενός (1) κλειδιού, να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμούν να γίνει κατάταξη, και να αλλάζουν την κατηγορία τους σε “0 κλειδιά”, με την υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ως «χωρίς κατηγοριοποίηση» μέχρι τέλος του 2023. (υπάρχει πρότυπο στο γραφείο του συλλόγου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων / Ιδιωτών Μηχανικών που αναλαμβάνουν τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 4418/21-03-2019 (Β’ 972) Υπουργικής Απόφασης

Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων

Κατάλογος Ιδιωτών Μηχανικών -/- (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ)

Διαβάστε τον ν. 5073 (ΦΕΚ 204 Α’ /11-12-2023) με τίτλο “Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις.”, στον οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και για το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.