Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 79/2024) η με α.π. 297/05.01.2024 κοινή υπουργική απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος Τουρισμός για Όλους έτους 2024 του Υπουργείου Τουρισμού με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Δείτε εδώ την απόφαση: ΦΕΚ Β’ 79/2024

Σχετικά με το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση του άρθρου 30 του ν. 5073 (ΦΕΚ 204 Α’ /11-12-2023), συνημμένη θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση 1217 (ΦΕΚ Β’ 7535/31-12-2023), με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, του τρόπου προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης του.